Pogoji uporabe

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA pri IDEAcompetitions.com

Posodobljeno in pregledano dne 15. april 2012.

Ta pogodba vsebuje pravila in pogoje poslovanja, ki se nanašajo na člane, ki koristijo storitve, ki jih upravlja IDEAcompetitions.com (v nadaljevanju IC). Uporabniki se morajo strinjati z pravili in pogoji poslovanja. Če član krši ali kakorkoli drugače ne izpolnjuje kateregakoli pogoja teh pravil in pogojev poslovanja, sme IC poleg vseh drugih pravnih sredstev, ki so IC na voljo, izključiti sodelovanje takšnega člana pri storitvah in/ali zadržati kakršnakoli plačila, povezana z sodelovanjem pri teh storitvah, ki jih mora prejeti član od IC.

UPRAVIČENOST ZAHTEV


IC mora biti popolnoma preudaren pri tem, če dovoli posameznemu uporabniku ali spletni strani sodelovanje pri teh storitvah.

ODSTRANITEV IZ SPLETNE STRANI

IC si pridržuje pravico, da brez razloga prekine sodelovanje z vsakim članom ali spletnim mestom, vključno z vsako uporabniško stranjo, za katero IC presodi, da je v nasprotju z pravili in pogoji.

Člani, ki delujejo v nasprotju z pravili in pogoji poslovanja IC, bodo takoj izključeni. IC lahko izključi člane brez predhodnega obvestila. Člani, ki kršijo pravila in pogoje poslovanja, od IC ne bodo prejeli sredstev ali plačila. Člane, ki jih bo IC izključil zaradi drugih razlogov, kot je kršitev teh pogojev, bodo s strani IC upravičeni do prejema vseh zapadlih plačil.

PLAČILA

IC bo članom plačeval preko PayPal storitev, če je njegovo stanje na računu enako oziroma večje od 50 EUR. Vsi zneski so navedeni v EUR in vsa plačila bodo izvedena v EUR. IC preverja vse vloge, možno pa je tudi, da boste vi morali preveriti vašo. Če zavrnete pošiljanje preverjene informacije preko e-pošte, faksa ali telefona, si pridržujemo pravico do vračila depozita in prekinitve vašega IC računa. Pridržujemo si pravico, da razveljavimo dvig sredstev, če obstajajo sumi, da je vir sredstev povezan z kakršnokoli goljufijo. Vsaka prejeta sredstva iz računa, iz katerega je bilo opravljeno nezakonito nakazilo (npr. iz ukradene kreditne kartice), bo treba nemudoma vrniti. Če je bil dvig v takšnem nezakonitem primeru že izveden, se pričakuje vrnitev sredstev na tak IC račun ali pa IC le-tega odpove. Kot je bilo že navedeno; vsak član spletnega mesta, ki ga IC odstrani zaradi kršenja pravil in pogojev poslovanja, ne bo prejel posojila ali plačila.

DOSTAVA

Ko je delo končano, se freelancer strinja, da pošlje ob zaključku dela (ali vsakem vmesnem zaključku) celotno in popolno opravljeno naročilo na lokacijo, ki jo tako kupec kot tudi freelancer določita v sporazumu o projektu. Kupec prevzame popolno in izključno odgovornost za pravočasen in ustrezen pregled (preverjanje opravljenega dela), da se tako odloči, ali bo končne rezultate, ki so 100 % ali delno zadovoljivi, če sta se kupec in freelancer (freelancer) vnaprej dogovorila za vmesne zaključke, sprejel ali ne. Kupec se strinja, da je vsako predplačilo (če se sploh izvede) pred zaključnim potrdilom končnih rezultatov tvegano početje, ki lahko pripelje do izgube sredstev. Če kupec ne potrdi 100% zadovoljivih rezultatov opravljenega dela, se le-ta strinja, da o tem pravočasno obvesti freelancerja ki lahko nastali problem mogoče še reši. Če katerikoli spor glede potrditve opravljenega naročila nastane bodisi s strani kupca ali z strani freelancerja, se oba strinjata, da spoštujeta pravila IC, ki se nahajajo v točki Pomoč pri reševanju.

Rok za dostavo (predajo rezultatov)


Rok za dostavo opravljenega naročila je določen v ponudbi, ki jo predloži freelancer, ali če se kupec in slednji drugače dogovorita v dogovoru o projektu, ki ga potrdita tako kupec kot tudi freelancer. Če časovni razpored dostave opravljenega naročila obsega ˝plačati v # dni’’, potem se za datum dobave šteje # dni (24-urna perioda), od trenutka, ko je bil sprejet dogovor o projektu s strani obeh – tako kupca kot tudi freelancerja. Kupec in freelancer se strinjata, da bosta izpolnila vse pogoje, določene v dogovoru o projektu, tako, da freelancer lahko prične z delom. Freelancer se strinja, da bo oddal popolno dogovorjeno opravljeno naročilo pred ali točno na rok dobave. V nekaterih primerih se lahko glede roka dobave pogajata preko privatnega Message sistema. Če je temu tako, potem mora biti rok medsebojno dogovorjen s strani obeh (kupec in freelancer). Če bi prišlo do kakršnegakoli spora v zvezi z rokom dobave, bo dokončno odločitev sprejel IC po lastni presoji (po pravilih o pomoči za reševanje nesoglasij, ki so navedena spodaj).

Podaljšanje roka

Če freelancer potrebuje dodaten čas za dokončanje dogovorjenih naročil ter meni, da bi lahko kupec sprejel podaljšanje, potem mora freelancer čim prej začeti z kupcom pogajanja o spremembi roka. Če freelancer ne prejme pozitivnega odgovora s strani kupca, prvotni rok ostaja nespremenjen.

POVRAČILO (POLITIKA VRAČANJA)

IC si pridržuje pravico, da zahteva od freelancerja/kupca povračilo stroškov, če IC zazna napačne ali podvojene transakcije ali IC prejme povračilo pristojbine zaradi kakršnega koli razloga od katerega koli izdajatelja kreditne kartice, bodisi od freelancerja ali od kupca ali PayPal-a. IC lahko zahteva povračilo stroškov z odtegljajem iz računa freelancerja ali kupca, z odštevanjem zneska pri prihodnjih plačilih, dolgovanih freelancerju/kupcu, bremenitvijo kreditne kartice freelancerju/kupcu ali pa opravi katerikoli možen zakonit način (potreben) za zagotovitev plačila. Če plačilo stroškov povračila ni opravljeno, je to zadosten razlog za izbris iz storitve IC.

AVTORSKE PRAVICE

Na IC ni dovoljeno objavljati gradiva, ki so zaščitena z avtorskimi pravicami. To vključuje tudi rokopise, ki jih ponuja avtor. Dovoljeno je samo objavljanje delov teh rokopisov kot primer. Ta del ne sme biti večji kot X % vsebine rokopisa. To je namenjeno zaščiti avtorskih pravic.

SPREMEMBE

IC si kadarkoli pridružuje pravico do spremembe pravil in pogojev uporabe za člane. Člani so zavezani, da vsake toliko časa ta pravila in pogoje poslovanja preverijo, če bi morda vmes prišlo do sprememb. V primeru, da IC ponudi dodatne ali nadomestne storitve, se ta dogovor uporablja tudi za tovrstne storitve, če posredi ni drug sporazum, značilen za te storitve, ki ga sprejmejo vsi sodelujoči.

LASTNIŠTVO

Člani IC se strinjajo, da so vse informacije na spletni strani, ki jo upravlja IC, in vse informacije, ki jih sestavlja IC z delovanjem affiliate programa, last IC. Osebni podatki, ki jih podajo člani IC, bodo ostali zaupni in ne bodo posredovani tretjim osebam.

E-POŠTNI NASLOVI

Člani se strinjajo, da ne bodo objavljali svojih e-poštnih naslovov na spletni strani, razen na polju ˝e-mail’’ prijavnega obrazca, ali kadarkoli bi ga zahteval IC. Ne sme priti do tega, da bi kdorkoli zahteval e-poštni naslov. Če izberete programerja (ali ste vi programer, ki je izbran) za projekt, vam je le-ta samodejno dodeljen, pred tem pa lahko uporabljate oglasno desko za komuniciranje. To ne velja le za e-poštne naslove, ampak za vse načine komuniciranja, vključno s telefonom, MSNom, yahoo-jem in ostalimi messenger-ji itd. Za utemeljitev glejte ˝Izogibanje plačevanju provizije’’.

ZAGOTAVLJANJE KONTAKTNIH INFORMACIJ

Pregledano dne 15. april 2012

Kontaktne informacije lahko vpišete na IC pod pogojem, da ste donator (velja tako za kupca kot tudi za freelancerja) ali ste uvrščeni v izpostavljen projetk (če ste kupec). Kontaktni podatki vključujejo, vendar niso omejeni na e-poštni naslov, številko ICQ-ja, številko telefona, naslov spletne strani, skype, yahoo vzdevek itd. Vpis kontaktnih podatkov bi naj potekal v skladu z omenjenimi omejitvami, drugače se šteje kot kršitev naših pogojev za storitve, kar vodi do plačila predpisane kazni (X eur) ali celo prekinitve vašega računa, če sta prvi dve plačilni kazni aplicirani proti vašemu računu. Prosimo upoštevajte, da kontaktne informacije posredujete IC, na lastno odgovornost, ker IC ne more zagotoviti zavarovanja pred izgubo, zlorabo ali varnostnimi grožnjami, povezanimi z vašimi podatki, ki jih oddate na naši spletni strani.

Na kratko, NE vnašajte kontaktnih informacij nikjer, razen če

1.    ste donator
2.    plačate za objavo kontaktne informacije
3.    je vaš projekt izpostavljen projekt

IZOGIBANJE PLAČILU PROVIZIJE

Strogo prepovedan je neposreden poskus pogajanja (zunaj IC) z drugim članom glede provizije za projekt potem, ko je bil projekt ustvarjen/odprt in preden je bil zaprt (medtem, ko je projekt v teku).
To tudi velja tudi za katerikoli projekt, ki je bil zaprt brez izbire programerja, ki je bil naknadno kontaktiran glede projekta. Obe strani sta odgovorni za obveščanje IC o tem, če se znesek plačila poveča potem, ko je projekt že zaprt.  Prejetje večjega zneska, kot je prvotna ponudba projekta, ne da bi nas o tem obvestili, se bo štela kot poskus izogibanja plačila provizije. Ko programer zahteva izplačilo, vedno pregledamo vsa prejeta plačila za vsak projekt, da tako preverimo, ali se ujemajo s ponudbo. Če v času izplačila zahtevka programer ni uradno obvestil osebja IC glede izplačila računa, ki je višji kot znesek njegove ponudbe (skupaj plačila nad 100 EUR), si IC pridržuje pravico do odbitka dvojnega plačila zneska, ki bi ga morali sporočiti. Verjamemo, da so naše provizije zelo poštene in upravičene za storitve, ki vam jih zagotavljamo, zato pri IC absolutno ne dopuščamo nobene od teh dejavnosti.

PONUDBE

Freelancerji lahko oddajo le ponudbe, katerih znesek plačila je enak skupni vsoti, ki je zahtevana za projekt. Ne morejo objaviti urne postavke ali drugih nenavadnih ponudb. To velja tudi za upravitelje projekta (Project Manager). Upravitelji projektov ne morejo ustvarjati projektov, ki neposredno ali posredno zahtevajo od freelancerjev, da ponujajo projekte, plačane na uro ali druge nenavadne ponudbe.

OBJAVLJANJE PROJEKTOV


Novi uporabniki so omejeni na objavljanje le treh projektov, preden se od njih zahteva, da opravijo nakazilo. To je pomembno za zaščito drugih uporabnikov in za preprečevanje nezakonite dejavnosti. Od uporabnika se zahteva, da nakaže katerikoli znesek, še preden si pridobi pravico do objavljanja neomejenega števila projektov. Uporabnik lahko v posebnih okoliščinah s kontaktiranjem podpore IC zahteva večje omejitve za objavljanje.

OGLAŠEVANJE


Na IC je prepovedano oglaševanje vaše spletne strani. Vsak URL, ki je objavljen v ponudbi, v opisu projekta, na tabli za sporočila, se mora nanašati na projekt pri IC. Primer dovoljenega URLja:
Vaš portfelj ali povzetek življenjepisa.

VLOGA IDEAcompetitions.com

IC deluje kot zbirališče za povezovanje upraviteljev projektov in freelancerjev na virtualnem trgu. Kot nevtralni posrednik IC ni neposredno udeležen pri dejanskih transakcijah med uporabniki spletnega mesta. Posledica je, da IC nima nadzora nad resničnostjo, natančnostjo, kakovostjo, zakonitostjo, varnostjo objav, ki jih oddajo uporabniki. Ker je preverjanje identitete uporabnika na internetu težko, IC ne more in tudi ne potrjuje identitete uporabnikov. IC tudi ne preverja ali potrjuje kvalifikacije, ozadja ali zmožnosti uporabnikov. Zato vam priporočamo, da ste previdni in uporabite zdrav razum pri presoji obravnavanja člana na strani. Spodbujamo vas k pregledu navodil za projekt, še preden se odločite za sodelovanje pri projektu. Če ste nezadovoljni z drugim članom, je največ kar lahko storimo pri IC to, da vam vrnemo provizijo, ki smo vam jo zaračunali. Ne moremo izvesti povračila denarja, ki ste ga poslali nekomu, nismo odgovorni za vaše transakcije. IC ni odgovoren za nezakonita plačila, ki jih uporabniki izvedejo, in ne more biti odgovoren za finančno izgubo, nastalo zaradi nezakonitih poslov. Prejemnikova odgovornost je, da preveri identiteto in ozadje pošiljatelja.

IN KONČNO…

Zahvaljujemo se vam za izbiro storitev IC in se veselimo vzajemnega uspešnega poslovnega odnosa.

POLITIKA ZASEBNOSTI


PREJ OMENJENO JE IZJAVA O ZASEBNOSTI, KI VODI VAŠO UPORABO STORITEV PRI IDEAcompetitions.com

Ta izjava o zasebnosti velja za IC.

Na  IC smo prepoznali potrebe naših strank po zasebnosti. Imeli boste možnost izbire, katere informacije želite deliti in se boste lahko odločili, kaj se bo zgodilo z informacijami, ki ste jih delili. Varovanje vaših osebnih podatkov je zelo pomembno. Prosimo, preberite naslednjo izjavo o zasebnosti, da boste tako razumeli, kako bodo vaši osebni podatki obravnavani, ko boste v celoti izkoristili našo ponudbo. Ta pravilnik se lahko spremeni kadarkoli brez odpovednega roka, zato vas prosimo, da le-te občasno preverite. Upamo, da bo to povečalo zavedanje o zasebnosti na spletu.

Zbrane informacije


Če se odločite za uporabo in/ali za nakup izdelka pri IC ali za oddajo naročila preko slednjega, vas prosimo, da nam posredujete nekatere osebne podatke, kot so vaše ime, fizični in elektronski naslov (˝e-mail˝), telefonsko številko, ime internetne domene in druge informacije, ki vas lahko same ali v kombinaciji z drugimi informacijami identificirajo kot specifičnega posameznika. Prav tako smemo zaprositi za finančne informacije, na primer za račun ali številko kreditne kartice in za demografske podatke, kot je vaša poštna številka.

Razkritje

IC ne bo prodajal, dajal v najem, trgoval ali razkrival podatkov posameznih strank tretjim osebam ali zunaj podjetij, ki bi lahko uporabila te informacije za stik z vami, ali ki bi delila vaše informacije z drugimi osebami brez vašega dovoljenja. V posebnih primerih, kadar imamo razlog za domnevo, da je razkritje informacije potrebno za identifikacijo, kontaktiranje ali za zakonsko obtožbo zoper nekoga, ki bi lahko prizadel politiko pravil IC ali bi lahko povzročil škodo ali oviral (bodisi namerno ali nenamerno) pravice ali lastnino IC, drugih uporabnikov ali kogarkoli drugega, ki bi lahko bil oškodovan zaradi takih dejavnosti, bo morda potrebno razkriti informacije. IC lahko v dobri veri razkrije ali dostopa do informacij o računu, če verjamemo, da zakon to zahteva ali za upravne in druge namene, ki se nam zdijo potrebni za ohranitev izdelkov, storitev in izboljšanje le-teh.

Uporaba informacij

Uporaba posameznikovega e-poštnega naslova je potrebna za obveščanje naših strank glede vzdrževanja, posredovanja kritičnih vprašanj in reševanjem težav, ki lahko nastanejo pri vaši storitvi IC. E-poštne naslove smemo uporabiti zato, da našim kupcem zagotavljamo informativne novice.

Naše stranke radi obveščamo preko e-pošte in na druge načine. Včasih IC uporablja osebne in demografske podatke, ki nam pomagajo, da ugotovimo, kateri izdelki in storitve pri IC bodo najbolj verjetno zanimivi za vas ali pri ugotavljanju težav z našimi strežniki ali upravljanju naših spletnih strani. Za pomoč  pri analizi uporabe izdelka, nakupov in ciljnih trgov uporabljamo tudi demografske podatke.

Popravljanje/posodabljanje


Če želite spremeniti ali prilagoditi informacije, ki ste nam jih predhodno posredovali, nas o tem, prosim, obvestite.

Piškotki


Na spletni strani gostimo majhne koščke besedila (piškotke) ali ˝cookies’’, ki se prenesejo na vaš trdi disk računalnika. Piškotki nam omogočajo dostavo vsebin, ki so specifične za vaše interese in spremljanje vašega gesla, tako da vam ga ni potrebno ponovno vnašati vsakič, ko to zahteva stran. Ta piškotek se posreduje iz vašega brskalnika na naše strežnike vsakič, ko to zahteva stran. Ta piškotek določa anonimno identifikacijo, tako da boste lahko lažje dostopali do funkcij IC. Prosimo upoštevajte, da lahko nastavite vaš spletni brskalnik tako, da vas opozori, preden sprejmete piškotek.

E-pošta strank

IC ne bo prebral ali razkrival vsebine e-pošte drugim osebam, razen če to zahteva zakon ali je to potrebno za delovanje naših storitev.

Vzpostavitev povezave s spletnim mestom


Če imate kakršnokoli vprašanje glede politike zasebnosti IC ali zasebnih opravil naših spletnih strani, nam prosim pišite na support@ideacompetitions.com

Spremembe politike zasebnosti


V primeru, da je potrebno spremeniti politiko zasebnosti, se bodo te spremembe odražale v naslednji reviziji le-te, ki bo objavljena na spletni strani IC. Prosimo, da pogosto preverite pregled popravkov.

Zakaj uporabljati IC?

Objavite svoj projekt na IC in opravljenega boste imeli po ceni, ki jo vi želite plačati. Ni pomembno kako velik ali majhen je vaš proračun, ponudniki z vsega sveta bodo tekmovali za vaše podjetje na IC.

1. Je brezplačna storitev. Brez obveznosti za zaposlitev.
2. Varno plačevanje z Escrow storitvijo, vam omogoča, da vi nadzorujete, kdaj se denar sprosti ponudniku.

Kako deluje:

1. Registrirajte se kot kupec in objavite svoj projekt brezplačno.
2. Od ponudnikov začnete prejemati konkurenčne ponudbe.
3. Preglejte posamezne ponudbe in ocenite ponudnikovo zgodovino dela in njegove ocene.
4. Za vaš projekt samostojno izberete najboljšega ponudnika. Brez obveznosti za zaposlitev.
5. Ko ste 100% zadovoljni z opravljenim delom, ponudniku plačate z Paypal plačilnim sistemom.

Kako objaviti projekt?

Da objavite projekt, sledite korakom za objavljanje projekta na IC:

1. Prijavite se v svoj račun kupca
2. V horizontalnem meniju, kliknite Projekti - Odprite nov projekt
3. Izberite kategorijo projekta in izpolnite zahtevane podatke

Opomba: Za vaš projekt lahko izberete različne možnosti, ki vam bodo omogočile preprosto izraziti vaše želje in zahteve. Dodatne dokumente, lahko pripnete kot datotečno prilogo.

Kako komunicirati z ponudniki, ki vam dajejo ponudbe?

Za komunikacijo z ponudniki, ki dajejo ponudbe za vaš projekt, sledite spodnjim navodilom:

Pošljite zasebno sporočilo

1. Prijavite se v svoj račun kupca
2. V zgornjem meniju kliknite na zavihek Projekti
3. Izberite Opis profila - Privat sporočila
4. Kliknite na gumb Pošlji sporočilo

Na naslednji strani vpišite uporabniško ime kateremu želite poslati sporočilo, predmet in vsebino sporočila, nato kliknite na gumb Pošlji.

Kako kontaktirati ponudnika za pojasnilo njegove ponudbe?

Trenutno je komunikacija za ponudbe in Sporazum o projeku, omogočena le med vami (kupcom) in ponudniki (freelancerji), ki dajejo ponudbe za izvedbo vašega projekta .Za pošiljanje sporočil za Sporazum o projektuo sledite korakom spodaj:

1. Prijavite se v svoj račun kupca
2. V zelenem horizontalnem meniju izberite Projekti - vaš projekt
3. Poiščite svoj projekt in kliknite na naslov
4. Pod opisom projekta, imate seznam ponudb. Kliknite na ime ponudnika
5. Pod Informacijami ponudnika, kliknite gumb pošlji sporočilo

Kaj se zgodi potem, ko sem izbral ponudbo?
1. Ponudnik bo obveščen po elektronski pošti, da je bila njegova ponudba izbrana kot zmagovalna ponudba in bo imel ponovno možnost ali dokončno sprejme ali zavrne projekt
2. Projekt se zamrzne in dodajanje ponudb ni več dovoljeno.
3. Ponudnik bo o vaši odločitvi obveščen in bo imel ponovno možnost ali projekt sprejme ali zavrne
4. Vi in Ponudnik lahko za komunikacijo uporabita zasebna sporočila ali projektni forum za nadaljnjo razpravo

Opomba:

- Izbranega ponudnika lahko prekličete preko strani "Vaš projekt" in še naprej prejemate ponudbe ostalih ponudnikov
- Drugega ponudnika lahko izberete kadarkoli
- Če je Opomba o zmagi ponudbe končana. Ponudnik ne more več sprejeti / zavrniti delo na projektu. Vi boste morali ponovno izbrati ponudbo ali sprejeti kakšno drugo ponudbo.
Kako uredite/posodobite/podaljšate projekt?
Da bi uredili, posodobili ali podaljšali čas za prejemanje ponudb, prosimo, da sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v svoj račun kupca.
2. Kliknite Projekti > Vaš projekt
3. Kliknite na ime projekta, ki ga želite posodobiti
4. Kliknite na gumb Uredi

Opomba:

Podaljšanje projekta je veljavno le, če je posodobitev izvedena v tekomčem časovnem obdobju za odprte ponudbe.
Ko čas za oddajo projektnih ponudb poteče, se omogoči povezava za ponovno aktiviranje projekka za možnost povečanja števila ponudb.
Urejanje projekta je omogočeno predno kupec izbere ponudnika za projekt.
Če za projekt ni bila izdana nobena ponudba lahko uredite tudi ime in opis projekta.
Če pa je bila ponudba dana lahko dodate samo več informacij za opis projekta.
Kaj se zgodi, če ponudnik ne uspe komunicirati z vami?

Med izvajanjem projekta, ponudnik mogoče ne bo uspel obdržati stika z vami. Ko Vi in ponudnik soglašata, da bosta delala na vašem projektu, vas močno spodbujamo, da komunicirate z ponudnikom, saj lahko obstajajo razlogi za pomanjkanje odgovora.

Vendar, če je vaš projekt nujen ali pa Vi vztrajate pri odpovedi ali ponovnem začeteku projekta, imate pravico, da predložite Zahtevek za odpoved projekta.

Kdaj ste upravičeni izbrati drugo ponudbo?
V naslednjih primerih, imate pravico, da izberete drugo ponudbo:

1. Od izbranega ponudnika ne prejmete odgovora
2. Projekt je nujen in ne more čakati na odgovor od izbranega ponudnika
3. Obe stranki nista mogli doseči medsebojnega Sporazuma o projektu
4. Izbrani ponudnik zanika svojo izbiro
Kako izbrati drugega ponudnika?
V obdobju odprte ponudbe, imate pravico zavrniti ponudbo, ki ste jo izbrali in izbrati drugo ponudbo zaradi kateregakoli razloga po vaši lastni presoji.
Da bi izbrali drugega ponudnika za vaš projekt, prosimo, sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v svoj račun kupca na IC.
2. Izberite Projekti - Vaš Projekt v horizontalnem meniju
3. Poiščite vaš projekt in izberite drugega Freelancerja
Kaj je izpostavljen projekt?

Tipične prednosti izpostavljenega projekta:

1. Izpostavljeni projekti so dodatno poudarjeni projekti na spletni strani
2. Ponudniku ni potrebno plačati provizije za izpostavljen projekt. To omogoča oddajanje ponudb z nižjo ceno
3. Ponudniki lahko objavijo svoje kontaktne podatke na kupčevem zasebnem forumu
4. Izpostavljen projekt dokazuje, da lahko garantirate plačilo (npr.: Lahko depozirate denar z Escrow)
5. Nižje ponudbe so na splošno kakovostnejše ponudbe ponudnikov, saj z predplačilom dokažete resna prizadevanje za uspešen projekt.

Naročnina za izpostavljen projekt (10 €) bo vračljiva, če so izpolnjeni naslednji pogoji

1. Število prejetih ponudb je manjše od 10
2. Po končanem roku ni bila izbrana nobena ponudba

Zakaj je projektu iztekel čas?
Projetu je potekel čas, ker je čas za ponudbo potekel in niste izbrali nobenega ponudnika.
Kaj sledi? Izberete lahko, da naredite enega od naslednjih ukrepov za ta projekt:

1. Izberite ponudbo za projekt
2. Ponovno odprete projekt, da dobite več ponudb
3. Zaprete projekt in ponovno objavite projekt kot nov projekt
Sporazum o projektu

V klasičnem skupnem konfliktu, kupec trdi "O teh dodatnih zadevah smo razpravljali!", medtem ko trdi ponudnik "Jaz nism mogel narediti take stvari z tako majhnim proračunom, kupec stalno zahteva več!".

Ali bi se lahko izognili vsem tem podobnim sporom? Ja, seveda se lahko!, če naredimo Sporazum o projektu. Prepričajte se, da Vi in vaš ponudnik v celoti prebereta in se medsebojno dogovorita o vseh pogojih z Sporazumom o projektu.

Nasvet

Eden od najbolj učinkovitih načinov je, da skupino nalog razdelite v delovne faze. Urnik komunikacije in plačilni procesi pa so osnovani za vsako delovno fazo. V primeru resnih sporov (če sploh), so izgube lahko še najmanjše.

Varno Escrow plačilo

Ta vrsta plačila deluje kot jamstvo, ker imate nadzor nad prenosom sredstev po obrokih. Ključna točka je, da si obe strani medsebojno opredeljita pogoje za hrambo in prenos zneska. Ponudnik ne more dobiti plačila, če mu ne uspe izpolniti enega od teh pogojev.

Kaj storiti, če Sporazum o projektu ni mogoče rešiti?

Če vam in ponudniku ne bi uspelo dokončno izoblikovati Sporazum o projektu, imate pravico, da izberete drugega ponudnika ali ponovno odprete projekt za nove ponudbe. To nalogo lahko uredite preko preko menija za urejanje projektov (Projekti > Vaš projekt)

Kako plačati ponudniku?

Trenutno lahko plačila vašemu ponudniku izvajate preko našega Escrow plačilnega sistema ali druge metode, za katero se obe strani predhodno dogovorijo.

Priporočamo vam uporabo naše varnega Escrow plačevanja. Ta IDEAcompetitions.com brezstresna plačilna funkcija za prenos sredstev vam garantira, da sami nadzorujete kdaj boste sprostili sredstva ponudniku.
Z našim "Varnim Escrow plačilom", ne plačate ponudniku direktno, namesto tega prenesete sredstva v vaš Escrow račun. Istočasno pa dajete ponudniku zagotovilio, da za plačilo imate sredstva. Ponudnik ve tudi, da ne prejme nobenih sredstev, dokler ni delo končano (ali pa je faza dela zaključena, če delate projekt po fazah). Po zaključku dela (ali fazah dela), preverite, ali ste prejeli, kar ste zahtevali in sprostite sredstva iz vašega Escrowa računa. Ker imate sami nadzor nad plačilom, si lahko zagotovite, da boste dobili rezultat, ki ste si ga želeli!

Kako plačati ponudniku z Escrow plačilom:

Za plačilo preko našega Escrow sistema, prosimo, sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v svoj račun kupca na IC
2. Kliknite na zavihek Projekti v zgornji navigaciji
3. Nato kliknite Sredstva - Escrow plačilo
4. Vpišite ime ponudnika in znesek, nato kliknite gumb Escrow plačilo

Kako zahtevati denar nazaj?
Če bi želeli umakniti denar iz vašega računa na IC, prosimo, sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v svoj račun kupca na IC
2. Kliknite na Projekti za dostop do urejanja vašega računa
3. Kliknite Sredstva> Dvignite sredstva v navpičnem podmeniju

1. Korak: Vnesite znesek, izberite način plačila Paypal in kliknite gumb Nadaljujte
2. Korak: Vnesite vaš Paypal elektronski naslov, kamor boste prejeli denar
3. Korak: Potrdite dvig denarja z klikom na gumb Izplačilo denarja

Opomba: Za dvig denarja boste moral plačati honorar.
Kako deluje ocenjevanje?

Ponudnik in kupec sta upravičena do dajanja ocene drug drugemu v naslednjih primerih:

1. Ko se za projekt sprosti zadnji Escrow znesek (če se uporablja plačevanje preko IC). IN
2. Če kupec označi projekt kot končan

Freelancer / Kupec lahko vidita oceno nasprotne strani, ko tudi sama podata oceno za nasprotno stran. Če katera izmed strank ne zagotovi povratne informacije v roku 14 dni, mu  kasneje ne bo mogel zagotoviti ocene in ocena nasprotne strani bo objavljena. Freelancer in kupec imata 14 dni časa, da drug drugemu zagotovita povratno oceno ali predno kupec označi projekt kot končan na strani za urejanje projekta.

Kako podati oceno za ponudnika?

Da bi ocenili ponudnika, prosimo, sledite naslednjim korakom:
1. Prijavite se v svoj račun kupca na IC
2. Kliknite Projekti - Vaš projekt
3. Izberite projekt, ki omogoča oceno in kliknite Oceni freelancerja

Opomba: Prosimo oddajte nevtralno in pošteno oceno, saj so ocene zelo pomembne za reference freelancerjev.  Vaša ocena bo določila rezultat posameznega ponudnika na IC.

 

Ali je vašo oceno mogoče odstraniti ali spremeniti?
Ker so ocene pomembne za vse uporabnike IC, imate pravico, da ocenite ponudnika samo enkrat za vsak projekt. Odstranitev ali sprememba vaše ocene ni dovoljena. Prosimo, poskrbite, da boste natančno pregledali izvajanje projekta, predno oddate svojo oceno za ponudnika.
Kako spremeniti svoj profil in uporabniške podatke o računu?

Ker se vaše uporabniško ime lahko povezuje z drugimi imeni na IC, ne dovolimo spremembe v zvezi z uporabniškim imenom.
Za spremembo gesla ali e-pošte, sledite korakom spodaj:

1. Prijavite se v svoj račun na IC
2. Kliknite na svojo sliko profila v zgornjem desnem kotu.
3. Izberite Nastavitve - Uredi profil
4. Kliknite na zavihek Podrobnosti in tam uredite svoje ime, elektronsko pošto in geslo.
5. Kliknite na gumb Posodobi in vaše spremembe bodo shranjene

Da bi uredili vaš profil kupca, sledite korakom spodaj:

1. Prijavite se v svoj račun na IC
2. Kliknite na Projekti> Opis profila
3. Kliknite na povezavo - Uredite svoj profil

Katere vrste provizij se zaračunajo za uporabo IC storitev?

Račun ponudnika na IDEAcompetitions je brezplačen. Vendar pa obstajajo nekatere vrste provizij, ki se zaračunajo v naslednjih primerih:

 1. Izpostavljeno članstvo v vrednosti 10€ se zaračuna, če želite vaš osnovni račun nadgraditi z prednostmi izpostavljenega članstva.
 2. Projektna provizija: Se zaračunava samo za tiste uporabnike, ki nimajo izpostavljenega članstva. Za vsak projekt na IC, v katerem zmaga vaša ponudba, plačate 10% (deset odstotkov) provizije od vrednosti projekta, ki se odšteje iz vašega računa.
 3. Projektni honorar: Se zaračunava, ko vi in kupec ne uporabite PayPal plačilnega sistema znotraj IC.  5% (pet odstotkov) honorarja od vrednosti projekta (minimalno 5 €) se odšteje iz vašega računa.
 4. Provizija za izplačilo sredstev: PayPal je za izplačilo vaših sredstev BREZPLAČEN! Zaračunane Ni nobene provizije.
 5. Provizija za nakazilo sredstev:  Se zaračuna, ko nakažete sredstva na vaš IC račun (na primer za plačilo IC provizije).
 6. PayPal in kreditna kartica preko PayPal-a, skupna vsota provizij, ki jih plačate, je (3,9% + $ 0,30) / nakazilo sredstev. To je provizija za PayPal, ne za IC.
Opomba: Vaš račun na IC ima lahko negativno stanje 30 dni. Po tem obdobju bo vaš račun začasno v statusu čakanja in se bo ponovno vključil, ko boste zopet imeli pozitivno stanje.
Kaj storiti, če kupec objavi projekt, ki vas zanima?

1. Oddajte svojo ponudbo, če ste zainteresirani za projekt, v naslednjih korakih:

 • Kliknite na ime projekta, za katerega se zanimate in zgoraj desno gumb NASTAVI PONUDBO
 • Na naslednji strani projekta, izpolnite obrazec za nastavitev vaše ponudbe in kliknite gumb SHRANI
Primer mejnikov za oblikovanje logotipa:
Datum dobave
Znesek
Mejnik 1: Začetno oblikovanje osnutka 
10. november 2009
20 €
Mejnik 2: Izvedba (implementacija) 
15. november 2009
20 €
Mejnik 3: Vprašanja in odgovori 24 november 2009 20 €
Končno: Javni prikaz - končni proizvod 30. november 2009 20 €
Skupaj: 80 €

2. Zavrnite povabilo, če vas projekt ne zanima.

Katere dejavnike kupci ponavadi pregledajo pred izbiro ponudnika?
Iz naših izkušenj kupci ponavadi temeljito pregledajo naslednje kriterije:

1. Vrsta članstva: Ponudniki z izpostavljenim članstvom so običajno bolj zanesljivi, ker imajo dolgoročno zavezo z IC. Izpostavljeni ponudbniki lahko ponujajo ugodneje, saj ne plačujejo provizij.
2. Ocene: Ocene kažejo precej pripomb o ponudnikovi kvaliteti izvedbe za vsak posamezen projekt.
3. Opis profila: Profil zagotavlja podatke o strokovnem znanju in tehničnih izkušnjah ponudnika, delovno zgodovino in prikaz referenc. Ustrezna dela v preteklosti, močna strokovna znanja in izkušnje so zelo pomembni.
Kako si ogledati ali pošiljati zasebna Sporočila kupcu?

Ko oddajate svojo ponudbo se aktivira možnost zasebnega sporočanja, ki vam omogoča komunicirati z kupcem glede projekta. Prosimo, sledite korakom za pošiljanje/pregled zasebnih sporočil:

Možnost 1: Pošlji javno za projekte, za katere še niste oddali ponudbe

1. Prijavite se v svoj račun ponudnika
2. Poiščite odprt projekt in kliknite na ime kupca
3. Kliknite gumb pošlji sporočilo

Možnost 2: Pošljite zasebno sporočilo za projekt, za katerega ste že oddali ponudbo

1. Prijavite se v svoj račun
2. Izberite Projekti - Vaša ponudba
3. Poiščite projekt in kliknite na naslov projekta
4. Poiščite svojo ponudbo in kliknite pošlji sporočilo

Ko na vaše sporočilo prejmete nov odgovor, vas naš sistem takoj opozori preko elektronske pošte.

Koliko stane ta strošek za ponudnike - freelancerje?
Za ponudnika storitev - freelancerja, je za vas prijava  in oddaja ponudbe na IC popolnoma brezplačna. Za zagotovitev učinkovite storitve vam pri IC ponujamo standardno in izpostavljeno članstvo.

STANDARD ponudnik
 • Brez mesečne naročnine
 • IC dobi provizijo za vsak projekt, na katerem zmagate s svojo ponudbo. Provizija je 10% od vaše ponudbe (najmanj 5 € ali več)
 • V ponudbi in profilu ni kontaktnih informacij
IZPOSTAVLJEN ponudnik
 • 10€ mesečne naročnine
 • IC ni potrebno plačati 10% provizije od nagrajenega projekta
 • V ponudbi lahko objavite kontaktne podatke in svoj profil
Kaj je izpostavljen freelancer?
Izpostavljeni ponudniki so označeni z dodatnim znakom. Izpostavljen ponudnik plača le mesečno naročnino brez plačila provizije na zaključenih projektih. Izpostavljeni člani so ponavadi bolj zanesljivi, ker imajo dolgoročno zavezanost z IC.
Kakšne so koristi za izpostavljenega freelancerja?
Ponudnik z Izpostavljenim članstvom pridobi več koristi pri opravljanju dejavnosti na IDEAcompetitions.com:
 • Vaš profil je označen kot
 • N vam potrebno plačati 10% provizije od vrednosti nagrajenega projekta
 • Imajo dolgoročno zavezo z IDEAcompetitions.com, zato imajo ugled zanesljivih partnerjev
 • Prihranite denar kot  reden ponudnik storitev
 • Lahko ponuja cenejše ponudbe, ker ne plačuje provizij
 • Pridobi in opravi več poslov z izpostavljenih članstvom
 • Mesečna članarina je le 10 €
Kako plačati IC provizije (če sploh so)

Provizijo plačate z sredstvi, ki jih dobite od kupcev za plačilo projektov. To se zgodi avtomatično in vam ni treba storiti ničesar, saj naš sistem samodejno prilagodi stanje na vašem računu.

Kako pogledati sporazum o projektu za spremljanje dela?
Za pregled sporazuma o projektu med izvajanjem projekta, sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v svoj račun ponudnika.
2. Kliknite Projekti - Vaša ponudba na horizontalnem seznamu
3. Poiščite projekt za katerega ste oddali ponudbo in kliknite na priloženo datoteko, kjer je mogoče najti sporazum o projektu.
Kakšne Mejnike moram zagotoviti za Sporazum o projektu?
Mejniki so pomembne točke v življenju projekta. IC sporazum o projektu vam omogoča določanje posameznih mejnikov, kjer lahko izpogajate rezultate, dobavne roke in plačila za projekt. Kupec in ponudnik storitev morata vključiti znesek plačila za vsakega od doseženih mejnikov. Če se kupec in ponudnik storitev odločita, da se celotni znesek plača na koncu opravljene storitve, vpišite samo končni mejnik in celoten znesek plačila. Ne glede na to, kako se vzpostavijo mejniki, končni navedeni znesek mora vedno biti enak ali večji od zneska ponudbe.

IC funkcija Mejnikov vam omogoča dodajanje neomejeno mejnikov. Za naloge,  ki niso povezane z plačilom lahko uporabite projektni forum ali pošiljanje zasebnega sporočila.

Primer mejnikov za oblikovanje reklamne pasice:
Datum dobave
Znesek
Mejnik 1: Depozit začetnega honorarja
(današnji datum)
20 €
Mejnik 2: 6 različnih konceptov logotipa
15. november 2009
20 €
Mejnik 3: Revizija izbranega koncepta 24 november 2009 20 €
Končno: Javni prikaz - Dostava datotek za print 30. november 2009 20 €
Skupaj: 80 €


Kako pregledati sporočilo, ki vam ga je poslal kupec?
Za pregled novih Sporočil od kupca, sledite naslednjim korakom:

1. Prijavite se v svoj račun ponudnika.
2. Na horizontalnem seznamu izberite Opis profila in kliknite na povezavo Privat sporočila
Kako oceniti kupca?

Ponudnik in kupec sta upravičena do ocenjevanja drug drugega enkrat na projekt . Kot freelancer, imate privilegij, da pregledate in ocenite kupca, za katerega ste delali. Opcija za ocenjevanje kupca, se bo omogočila, ko kupec označi projekt kot končan (po tem, ko ste kot freelancer sprejeli projekt).

Da bi ocenili kupca, sledite naslednjim korakom:

 1. Prijavite se v svoj IC račun ponudnika
 2. Kliknite na Projekti - Vaš projekt
 3. Kliknite Ocenite kupca na vertikalnem seznamu

Opomba: Prosimo, naj bodo vaše ocene objektivne in poštene, saj so zelo pomembno sporočilo drugim članom.
Ali se vaše ocene da spremeniti ali odstraniti?
Ker so ocene pomembne za vse uporabnike IC, imate pravico, da kupcu dodate le eno oceno za vsak projekt. Odstranitev ali sprememba ocene ni dovoljena. Prosimo, poskrbite, da natančno pregledate izvajanje projekta, predno oddate svojo oceno za kupca.
Politika pri goljufijah

Kot je zapisano v naših Pravilih in pogojih uporabe storitev, se vse nastale izgube zaradi prevarantskega kupca štejejo na vaš račun.

Kot nevtralni posrednik, IC ni direktno vpleten v transakcije med uporabniki na strani. Kot posledica, IC nima nadzora nad resnico, točnostjo, natančnostjo, kakovostjo, zakonitostjo ali varnostjo uporabniških objav. Ker je preverjanje identitete uporabnika na internetu težko, IC ne sme in ne more potrditi identitete uporabnikov. IC tudi ne more potrditi niti preveriti kvalifikacije, ozadja ali zmožnosti uporabnikov. Zato vam priporočamo, da ostanete previdni in uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo pri obravnavanju vsakega člana na strani. Pozivamo vas, da si ogledate naša navodila predno sodelujete v projektu.

Če ste nezadovoljni z  članom, je največ kar lahko storimo, da vam povrnemo projektno provizijo, ki smo vam jo zaračunali. Ne moremo povrniti denarja, ki ste ga poslali nekomu in nismo odgovorni za vaše transakcije. IC ni odgovoren za goljufiva plačila, ki jih uporabniki izvajajo na strani in ne more biti odgovoren za finančno izgubo, nastalo zaradi goljufivih poslov. Odgovornost prejemnika je, da preveri identiteto in ozadje pošiljatelja.

Kako stopiti v stik z IC podporo?
Za stik z podporo za stranke, nam lahko pišete na support@IDEAcompetitions.com in nam kadarkoli pošljete e-pošto.
Kako spremeniti svoje podatke o računu

Za urejanje vaših osebnih podatkov, sledite korakom spodaj:

 1. Prijavite se v svoj račun na IC
 2. Pod zavihkom Projekti, v horizontalnem meniju kliknite na povezavo Opis profila.
 3. Tu lahko spremenite ime podjetja, urno postavko, opis profila, prijavo na obvestila, kategorije dela ter zamenjate sliko/logo.
 4. Za potrditev sprememb, kliknite na gumb Shrani
Kako spremenim svoje uporabniško ime, email in geslo

Ker se vaše uporabniško ime lahko povezuje z drugimi imeni na IC, spremembe uporabniškega imena niso dovoljene.

Za spremembo gesla ali e-pošte, sledite korakom spodaj:

 1. Prijavite se v svoj IC račun
 2. Kliknite na svoj avatar in pod NASTAVITVE - Uredi profil spremenite podatke
 3. Izpolnite potrebne informacije pod PODROBNOSTI in kliknite gumb SHRANI